کنسول چوبی

ارتفاع : ۷۵ ساتی متر

عرض : ۹۰ سانتی متر

عمق : ۵۰ سانتی متر