کنسول چوبی

ارتفاع : ۸۰ سانتی متر

عرض : ۱۲۰ سانتی متر

عمق : ۴۵ سانتی متر