کنسول چوبی

ارتفاع : ۹۰ سانتی متر

عرض : ۱۸۰ سانتی متر

عمق : ۴۵ سانتی متر