کتابخانه

ارتفاع : ۱۶۰ سانتی متر

عرض :۹۰ سانتی متر

عمق :۳۵ سانتی متر