کتابخانه

ارتفاع : ۱۶۰ سانتی متر

عرض : ۹۰ سانتی متر

عمق : ۳۵ سانتی متر