کتابخانه

ارتفاع : ۸۰ سانتی متر

عرض : ۷۰ سانتی متر

عمق : ۳۰ سانتی متر