کتابخانه

ارتفاع : ۸۰ سانتی متر

عرض : ۹۰ سانتی متر

عمق : ۳۰ سانتی مت