میز تلویزیون

ارتفاع میز : ۵۰ ساتی متر

عرض میز : ۱۸۰ سانتی متر

عمق میز : ۳۵ سانتی تر


ارتفاع باکس ها : ۹۰ سانتی متر

عرض باکس ها :۲۲ سانتی متر

عمق باکس ها : ۲۰ سانتی متر