میز آرایش

ارتفاع : ۸۰ سانتی متر

عرض : ۱۲۰ سانتی متر

عمق : ۳۵ سانتی متر