میز آرایش (MDF)

ارتفاع میز : ۷۵ سانتی متر

ارتفاع آیینه : ۶۹ سانتی متر

عرض میز : ۹۰ سانتی متر

عرض کشو : ۳۰ سانتی متر

عمق :۴۵ سانتی متر