میز آرایش

ارتفاع میز :  ۷۵ سانتی متر

عرض میز : ۱۱۰ سانتی متر

عمق میز : ۴۰ سانتی متر