میز آرایش

ارتفاع میز آرایش : ۷۵ سانتی متر

عرض میز آرایش : ۱۰۰ سانتی متر

عمق میز آرایش : ۴۰ سانتی متر


ارتفاع آیینه : ۶۰ سانتی متر

عرض آیینه : ۷۵ سانتی متر


عرض فایل کوچک : ۲۰ سانتی متر


ارتفاع فایل سه کشو :۶۰ سانتی متر

عرض فایل سه کشو : ۴۰ سانتی متر

عمق فایل سه کشو : ۴۰ سانتی متر


ارتفاع صندلی :۴۳ سانتی متر

عرض صندلی : ۴۰ سانتی متر