میز آرایش

ارتفاع میز :۷۵ سانتی متر

ارتفاع آیینه : ۶۵ سانتی متر

عرض :۹۰ سانتی متر

عمق : ۴۰ ساتی متر