در مکان هایی که امکان پرورش و نگهداری چمن و گیاهان طبیعی وجود ندارد ، چمن مصنوعی میتواند انتخاب خوبی برای ایجاد فضای سبز باشد ، به همین خاطر اکنون چمن مصنوعی در حوزه ساختمان و معماری بسیار مورد تجه قرار گرفته است .